نمایندگی ایزوگام دلیجان در فردیس کرج

نمایندگی ایزوگام دلیجان در فردیس کرج
با توجه به حجم و نحوه تولید ایزوگام که نسبتاً از مکانیسم تولیدی ساده تری نسبت به سایر صنایع برخوردار می باشد از اهمیت بیشتر و همچنین سادگی و روانی بهتری برخوردار است.

الف ) نیروی انسانی ب ) تأمین مواد اولیه ج ) تکنولوژی

د ) شبکه دستیابی به بازار ه ) مسائل مالی و ) نهاد هماهنگی

لیست واحدهای فعال

الف ) نیروی انسانی
بر طبق آمارگیری انجام شده در ۲۳ واحد از صنایع تولید عایق رطوبتی، مجموعاً ۳۵۴ نفر شاغل می باشند با میانگین شاغلین ۵ نفر و نمایندگی ایزوگام دلیجان در فردیس کرج انحراف معیاری ۵ که این امر نشان می دهد که واحدها از نظر تعداد نیروی انسانی بکار گرفته شده در واحدهای خود از مشابهت تقریباً یکسانی برخوردار می باشد ( سایر بنگاههای تولید به هم نزدیک است ).

از نظر تحصیلات از مجموع ۳۵۴ نفر ۱۰۲ نفر دیپلم (۲۹% ) که از این تعداد ۸۲ نفر دیپلم غیر فنی و ۲۱۲ نفر (۶۰% ) نیروی زیر دیپلم می باشند که در نهایت چیزی در حدود ۱۱% از نیروهای شاغل در این بخش از تحصیلات بالای دیپلم برخوردار می باشند. لذا از نیروی انسانی تحصیل کرده ای برخوردار نمی باشند.

حال به بررسی توزیع تحصیلاتی نیروها در بخشهای تولید، طراحی و مهندسی، بازرگانی، خدمات و پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری و آزمایشگاه می پردازیم.

ترکیب و توزیع نیروی انسانی از نظر تحصیلات

۱ـ۱ بخش تولید
در مجموع ۲۱۴ نفر (۶۲% ) از نمایندگی ایزوگام دلیجان در فردیس کرج مجموع کل شاغلین، در بخش تولید متمرکز می باشند که در مجموع ۷ % از نیروها دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا بالاتر می باشند از اینرو عمده نیروهای بخش تولید از سطح تحصیلاتی بسیار پائینی برخوردار هستند.

۲ـ۱ بخش طراحی و مهندسی
در مجموع سه واحد دارای بخش طراحی و مهندسی می باشند (۱۳% ) که در مجموع ۶ نفر در این واحدها مشغول به کار هستند، از اینرو می توان گفت که عمدتاً واحدها از نظر بخش طراحی و مهندسی با مشکلات جدی مواجه می باشند.

۳ـ۱بخش بازرگانی
خوشبختانه ۱۹ واحد (۸۲% ) از واحدهای دارای این بخش می باشند که در مجموع ۳۸ نفر در این واحدها مشغول به کار بوده و از این تعداد نیز ۱۶ نفر دارای لیسانس و ۷ نفر مدرک فوق دیپلم می باشند. بدین معنی که در مجموع نه تنها واحدها از نظر نمایندگی ایزوگام دلیجان در فردیس کرج وجود بخش بازرگانی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار میباشند بلکه نیروهای تحصیل کرده نیز در این واحد مشغول می باشند

۴ ـ۱ بخش خدمات و پشتیبانی
در این بخش ۱۰۰% واحدها از بخش خدمات و پشتیبانی برخوردار می باشند و در مجموع ۵۰ نفر (۱۴ % ) در این بخش مشغول بکار هستند. البته عمده این نیروها از وضعیت تحصیلی مطلوبی برخوردار نبوده ( ۳۸ نفر زیر دیپلم ) و هیچ نیروی دانشگاهی در این بخش وجود ندارد.

۵ ـ۱ بخش تعمیرات و نگهداری
در این بخش نیز ۷۴% واحدها (۱۷ واحد ) دارای این بخش هستند که ۲۸ نفر در این بخش شاغل بوده و البته مانند سایر بخشها از فقر تحصیلاتی برخوردار هستند و ۱۰ نفر از این افراد زیر دیپلم می باشند. البته با توجه به نوع تکنولوژی موجود شاید تحصیلات لازم برای نگهداری و تعمیر ماشین آلات بیش از این هم نباشد لذا به هر حال این فقر در بخش تعمیرات و نگهداری وجود دارد.

۶ ـ۱ بخش آزمایشگاه
۵۰% واحدهای سئوال شونده در این بخش دارای واحد آزمایشگاه می باشند که در مجموع ۱۸ نفر در این بخش مشغول بکار بوده و از این تعداد ۸ نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۲ نفر دارای مدرک فوق دیپلم هستند که این درصد (۵۵% ) نیروی تحصیل کرده دانشگاهی نسبت به سایر بخشها از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار می باشد.

۲ ـ توزیع نیروی انسانی از نظر تجربه
همانطور که در جزوات قبلی اشاره گردید و در این مقوله از توضیح و تشریح مجدد آن خودداری موضوع تجربه نیروی انسانی شاغل در واحدها نمایندگی ایزوگام دلیجان در فردیس کرج از دو منظر، کمتر از ۳ سال تجربه و بیش از ۳ سال تجربه و در بخشهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بطور کلی از مجموع ۳۵۴ فرد شاغل ۱۳۴ نفر (۳۷%) دارای کمتر از سه سال تجربه و ۲۲۰ نفر (۶۳%) بیش از سه سال تجربه برخوردارند و این در حالی است که تعدادی از این واحدها کمتر از سه سال است که به بهره برداری رسیده اند. یعنی می توان گفت که عمدتاً در این واحدها نیروهای مجرب علیرغم برخورداری از تحصیلات پائین وجود.

در این بخش بطور میانگین ۴ نفر نیروی کم تجربه و ۵۰۳ نفر نیروی مجرب وجود دارد که در مجموع ۴۲ درصد شاغلین کمتر از سه سال تجربه دارند که در مقایسه با تجربه کل نیروی انسانی کم تجربه (۳۷%) بیانگر آن است که بخش تولید از سطح تجربی بالاتری برخوردار می باشد.

۲ـ۲ـ بخش طراحی و مهندسی
با توجه به تعداد کم شاغلین در این بخش نمایندگی ایزوگام دلیجان در فردیس کرج (۶ نفر )، تحلیل فراگیری از وضعیت تجربه در این بخش نمی توان داشت چرا که عمدتاً واحدها در این بخش با یک ضعف عمومی مواجه می باشند.

۳ـ۲ـ بخش بازرگانی
در این بخش کلاً از ۳۸ نفر شاغل ۲۷ نفر بیش از ۳ سال تجربه دارند که از این نظر نیز بخش بازرگانی نسبتاً از تجربه مطلوبی برخوردار می باشد که با توجه به بحث تحصیلات نیروی انسانی موجود در این بخش نیروهای تحصیل کرده و مجربی هستند.

۴ ـ ۲ـ بخش خدمات و پشتیبانی
در این بخش نیز از مجموع ۵۰ نفر نیروی شاغل ۳۴ نفر مجرب و دارای بیش از سه سال تجربه می باشند و نیروهای این بخش در مجموع از نظر تجربه از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.

۵ ـ ۲ ـ بخش تعمیرات و نگهداری
در این بخش نیز از مجموع ۲۸ نفر نیروی شاغل ۷۰% بیش از سه سال نمایندگی ایزوگام دلیجان در فردیس کرج تجربه کاری دارند و از این نظر نیز بخش تعمیرات و نگهداری از نیروهای نسبتاً مجربی برخوردار می باشد.

۶ ـ ۲ـ بخش آزمایشگاه
در این بخش بعلت پائین بودن تعداد نیروی انسانی تحلیل مناسبی نمی توان از موضوع داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.